وپترو
گزارش سه ماهه

گزارش سه ماهه

وپترو

پیش بینی درآمد هر سهم وپترو
پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93: 157 ريال
سود محقق شده سه ماهه نخست سال مالی 93: 55 ريال
درصد پوشش سود هر سهم طی سه ماهه نخست: 35%