تعدیل منفی 48 درصدی ثاخت
تعدیل منفی 48 درصدی ثاخت

تعدیل منفی 48 درصدی ثاخت

تعدیل منفی 48 درصدی ثاخت

شرکت بين المللي توسعه ساختمان در گروه ساختمانی با 48 درصد تعدیل منفی سود خود را در 9 ماهه 277 ریال اعلام کرد دلایل تعدیل منفی شرکت عبارتند از * کاهش در سود ناخالص به ميزان 21 درصد عمدتا بابت افزايش در برآرد بهاي تمام شده پروژه سعدي شيراز به ميزان 25 درصد  به دليل افزايش در برآورد مخارج ساخت پروژه مي باشد و کاهش متوسط نرخ فروش  و همچنين کاهش در پيش بيني  فروش پروژه تجاري و اداري اطلس تبريز به ميزان 29 درصد ( افزايش در برآرد بهاي تمام شده و کاهش متوسط نرخ فروش )، و کاهش پيش بين فروش  1 واحد از پنت هاوس برج بين المللي تهران به ميزان 39 درصد مي باشد  و همچنين صرف نظر از پيش بيني پروژه نارنجستان 2 با توجه به عدم تحقق فروش در 9 ماهه سال مالي 1393 مي باشد ، شايان ذکر است   در اين پيش بيني  فروش زمين نادر شيراز به مبلغ 415000 ميليون ريال و بهاي تمام شده 288000 ميليون ريال با حاشيه سودي معادل 31 درصد در نظر گرفته شده است و درخصوص تحقق فروش 3 ماهه باقيمانده مربوط به پروژه هاي سعدي شيراز و پروژه بعثت تهران پس از انجام مذاکره و اخذ توافقات تا کنون 1723 متر از متراژ برآوردي 3 ماهه پروژه سعدي شيراز  به مبلغ و  270 متر از پروژه بعثت تحقق يافته است ، همچنين در خصوص 2223.3 متر از فروش پروزه بعثت  در حال مذاکرات و اخذ توافقات نهائي مي باشند.
** کاهش در سود خالص به ميزان 36 درصد نسبت به آخرين پيش بيني  در 6 ماهه ابتدائي سال مالي عمدتا به دليلي کاهش در سرفصل درآمد حاصل از سرمايه گذاريها از مبلغ 704،165ميلون ريال به مبلغ 385،540ميليون ريال به ميزان 45 درصد  و همچنين کاهش در سود عملياتي شرکت به ميزان 24 درصد  مي باشد که تعديل فوق از بابت تعديلات انجام شده مربوط به شرکتهاي تيسا کيش ، شرکت کيش روياي  زندگي ، شرکت مهندسي و ساخت پارس سازه ، شرکت توسعه صنعت ساختمان غدير خوزستان ، شرکت آ.س.پ و شرکت توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر مي باشد.