عملکرد 12 ماهه
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

عملکرد 12 ماهه

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ،سود هر سهم خود را بر اساس عملکرد واقعی 12 ماهه و با سرمایه 1000 میلیارد تومان مبلغ 336 ریال اعلام نموده است که نسبت به گزارش قبلی ( حسابرسی نشده ) با افزایش 7 درصدی همراه بوده است سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت مبلغ 235 میلیارد تومان گزارش شده است همچنین سود عملیاتی شرکت با افزایش 6 درصدی نسبت به گزارش قبلی مبلغ 356 میلیارد تومان اعلام شده است