امروز در کدال چه چیز خواندنی بود
کدال در یک نگاه 93/08/27

کدال در یک نگاه 93/08/27

امروز در کدال چه چیز خواندنی بود

ساراب: تعدیل ۰٫۰ درصدی سودو تحقق ۴۵٫۰ درصدی سود در عملکرد۶ ماهه

سال مالی۱۳۹۳/۱۲/۲۹  دوره۶ ماهه  پیش بینی سود۵۴۰ ریال  تعدیل۰٫۰ درصد  مقدار تحقق۲۴۳ ریال  درصد تحقق۴۵٫۰ درصد

قپیرا: تعدیل ۰٫۰ درصدی سودو تحقق ۱٫۸ درصدی سود در عملکرد۳ ماهه

سال مالی۱۳۹۴/۰۴/۳۱  دوره۳ ماهه  پیش بینی سود۸۷۱ ریال  تعدیل۰٫۰ درصد  مقدار تحقق۱۶ ریال  درصد تحقق۱٫۸ درصد

غگرجی: تعدیل ۰٫۰ درصدی سودو تحقق ۶۲٫۵ درصدی سود در عملکرد۶ ماهه

سال مالی۱۳۹۳/۱۲/۲۹  دوره۶ ماهه  پیش بینی سود۵۶ ریال  تعدیل۰٫۰ درصد  مقدار تحقق۳۵ ریال  درصد تحقق۶۲٫۵ درصد

ستران: تعدیل ۰٫۰ درصدی سودو تحقق ۲۶٫۴ درصدی سود در عملکرد۶ ماهه

سال مالی۱۳۹۳/۱۲/۲۹  دوره۶ ماهه  پیش بینی سود۱۵۵۵ ریال  تعدیل۰٫۰ درصد  مقدار تحقق۴۱۰ ریال  درصد تحقق۲۶٫۴ درصد

قثابت: توزیع ۴۵٫۵ درصدی سود نقدی در مجمع ۱۳۹۳/۰۸/۲۵

سال مالی۱۳۹۳/۰۴/۳۱  سود واقعی۲۲ ریال  سود نقدی۱۰ ریال  درصد توزیع سود۴۵٫۵ درصد

وپست: تعدیل -۱۶٫۷ درصدی سودو تحقق -۷۴۴٫۰ درصدی سود در عملکرد۶ ماهه

سال مالی۱۳۹۳/۱۲/۲۹  دوره۶ ماهه  پیش بینی سود۲۵ ریال  تعدیل: -۱۶٫۷ درصد  مقدار تحقق: -۱۸۶ ریال  درصد تحقق: -۷۴۴٫۰ درصد

تغییر سرمایه بیمه دی

شرکت بیمه دی سرمایه خود را از ۶۱۰,۷۲۳,۴۶۸,۰۰۰٫۰ ریال به ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال افزایش داد. 
درصد افزایش سرمایه: ۳۰۹٫۴ درصد 
افزایشافزایش از اندوخته: ۰٫۰درصد 
افزایشافزایش از مطالبات و آورده: ۱۰۰٫۰ درصد 
افزایشافزایش از صرف سهام: ۰٫۰

تغییر سرمایه سر. توسعه معین ملت

شرکت سر. توسعه معین ملت سرمایه خود را از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال افزایش داد. 
درصد افزایش سرمایه: ۲۰۰٫۰ درصد 
افزایشافزایش از اندوخته: ۰٫۰درصد 
افزایشافزایش از مطالبات و آورده: ۱۰۰٫۰ درصد 
افزایشافزایش از صرف سهام: ۰٫۰

پارسیان: تعدیل ۱۱٫۴ درصدی سودو تحقق ۴۰٫۸ درصدی سود در عملکرد۶ ماهه

سال مالی۱۳۹۳/۱۲/۲۹  دوره۶ ماهه  پیش بینی سود۴۰۹ ریال  تعدیل۱۱٫۴ درصد  مقدار تحقق۱۶۷ ریال  درصد تحقق۴۰٫۸ درصد

غصینو: تعدیل ۰٫۰ درصدی سودو تحقق ۲۷٫۹ درصدی سود در عملکرد۶ ماهه

سال مالی۱۳۹۳/۱۲/۲۹  دوره۶ ماهه  پیش بینی سود۲۷۹۶ ریال  تعدیل۰٫۰ درصد  مقدار تحقق۷۷۹ ریال  درصد تحقق۲۷٫۹ درصد

غصینو: تعدیل ۰٫۰ درصدی سودو تحقق ۲۳٫۳ درصدی سود در عملکرد۶ ماهه

سال مالی۱۳۹۳/۱۲/۲۹  دوره۶ ماهه  پیش بینی سود۱۷۹۴ ریال  تعدیل۰٫۰ درصد  مقدار تحقق۴۱۸ ریال  درصد تحقق۲۳٫۳ درصد

شیراز: تعدیل ۰٫۰ درصدی سود

سال مالی۱۳۹۳/۱۲/۲۹  پیش بینی سود۱۳۸۳ ریال  تعدیل۰٫۰ درصد

شیراز: تعدیل ۰٫۰ درصدی سودو تحقق ۴۰٫۹ درصدی سود در عملکرد۶ ماهه

سال مالی۱۳۹۳/۱۲/۲۹  دوره۶ ماهه  پیش بینی سود۱۴۰۵ ریال  تعدیل۰٫۰ درصد  مقدار تحقق۵۷۴ ریال  درصد تحقق۴۰٫۹ درصد

تغییر سرمایه سایر اشخاص بورس انرژی

شرکت سایر اشخاص بورس انرژی سرمایه خود را از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال به ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال افزایش داددرصد افزایش سرمایه۲۰۰٫۰ درصد  افزایشافزایش از اندوخته۰٫۰درصد  افزایشافزایش از مطالبات و آورده۱۰۰٫۰ درصد  افزایشافزایش از صرف سهام۰٫۰

تغییر سرمایه فعالان بورس انرژی

شرکت فعالان بورس انرژی سرمایه خود را از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال به ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال افزایش داددرصد افزایش سرمایه۲۰۰٫۰ درصد  افزایشافزایش از اندوخته۰٫۰درصد  افزایشافزایش از مطالبات و آورده۱۰۰٫۰ درصد  افزایشافزایش از صرف سهام۰٫۰

تغییر سرمایه نهادهای مالی بورس انرژی

شرکت نهادهای مالی بورس انرژی سرمایه خود را از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال به ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال افزایش داددرصد افزایش سرمایه۲۰۰٫۰ درصد  افزایشافزایش از اندوخته۰٫۰درصد  افزایشافزایش از مطالبات و آورده۱۰۰٫۰ درصد  افزایشافزایش از صرف سهام۰٫۰

تغییر سرمایه بورس انرژی

شرکت بورس انرژی سرمایه خود را از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال به ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال افزایش داددرصد افزایش سرمایه۲۰۰٫۰ درصد  افزایشافزایش از اندوخته۰٫۰درصد  افزایشافزایش از مطالبات و آورده۱۰۰٫۰ درصد  افزایشافزایش از صرف سهام۰٫۰

غنوش: تعدیل ۰٫۰ درصدی سودو تحقق ۶۵٫۹ درصدی سود در عملکرد۶ ماهه

سال مالی۱۳۹۳/۱۲/۲۹  دوره۶ ماهه  پیش بینی سود۱۶۴ ریال  تعدیل۰٫۰ درصد  مقدار تحقق۱۰۸ ریال  درصد تحقق۶۵٫۹ درصد

وبشهر: تعدیل ۱٫۶ درصدی سودو تحقق ۶۷٫۲ درصدی سود در عملکرد۶ ماهه

سال مالی۱۳۹۳/۱۲/۲۹  دوره۶ ماهه  پیش بینی سود۹۴۰ ریال  تعدیل۱٫۶ درصد  مقدار تحقق۶۳۲ ریال  درصد تحقق۶۷٫۲ درصد

وبشهر: تعدیل ۰٫۰ درصدی سود

سال مالی۱۳۹۳/۱۲/۲۹  پیش بینی سود۱۲۱۵ ریال  تعدیل۰٫۰ درصد