کدال در یک نگاه93/08/28
کدال در یک نگاه93/08/28

کدال در یک نگاه93/08/28

کدال در یک نگاه93/08/28

تغییر سرمایه سر. صنعت و معدن شرکت سر. صنعت و معدن سرمایه خود را از ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال افزایش داد. درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰٫۰ درصد افزایشافزایش از اندوخته: ۵۵٫۰درصد افزایشافزایش از مطالبات و آورده: ۴۵٫۰ درصد افزایشافزایش از صرف سهام: ۰٫۰ خپارس: تعدیل -۲,۳۷۱٫۴ درصدی سودو تحقق ۷۸٫۳ درصدی سود در عملکرد۶ ماهه سال مالی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دوره: ۶ ماهه پیش بینی سود: -۳۱۸ ریال تعدیل: -۲,۳۷۱٫۴ درصد مقدار تحقق: -۲۴۹ ریال درصد تحقق: ۷۸٫۳ درص

شیران: تعدیل ۰٫۰ درصدی سود سال مالی: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ پیش بینی سود: ۱۶۰۳ ریال تعدیل: ۰٫۰ درصد

 

تغییر سرمایه سر. البرز

شرکت سر. البرز سرمایه خود را از ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال به ۲,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال افزایش داددرصد افزایش سرمایه۲۵٫۰ درصد  افزایشافزایش از اندوخته۰٫۰درصد  افزایشافزایش از مطالبات و آورده۱۰۰٫۰ درصد  افزایشافزایش از صرف سهام