کدال در یک نگاه93/09/01
کدال در یک نگاه93/09/01

کدال در یک نگاه93/09/01

کدال در یک نگاه93/09/01

  • بموتو: توزیع ۹۰٫۶ درصدی سود نقدی در مجمع ۱۳۹۳/۰۸/۲۸

سال مالی۱۳۹۳/۰۶/۳۱  سود واقعی۹۳۸ ریال  سود نقدی۸۵۰ ریال  درصد توزیع سود۹۰٫۶ درصد---------

خریخت: تعدیل ۰٫۰ درصدی سودو تحقق ۲۷٫۶ درصدی سود در عملکرد۶ ماهه

سال مالی۱۳۹۳/۱۲/۲۹  دوره۶ ماهه  پیش بینی سود۳۰۴ ریال  تعدیل۰٫۰ درصد  مقدار تحقق۸۴ ریال  درصد تحقق۲۷٫۶ درصد------------

فجر: تعدیل ۸٫۵ درصدی سودو تحقق ۴۳٫۶ درصدی سود در عملکرد۶ ماهه

سال مالی۱۳۹۳/۱۲/۲۹  دوره۶ ماهه  پیش بینی سود۴۵۹ ریال  تعدیل۸٫۵ درصد  مقدار تحقق۲۰۰ ریال  درصد تحقق۴۳٫۶ درصد-----------

شپدیس: توزیع ۹۵٫۷ درصدی سود نقدی در مجمع ۱۳۹۳/۰۸/۲۹

سال مالی۱۳۹۳/۰۶/۳۱  سود واقعی۱۶۸۲ ریال  سود نقدی۱۶۱۰ ریال  درصد توزیع سود۹۵٫۷ درصد------------

تغییر سرمایه سر. نیرو

شرکت سر. نیرو سرمایه خود را از ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال به ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰ ریال افزایش داددرصد افزایش سرمایه۶۶٫۷ درصد  افزایشافزایش از اندوخته۴۷٫۵درصد  افزایشافزایش از مطالبات و آورده۵۲٫۵ درصد  افزایشافزایش از صرف سهام۰٫۰----------

واتی: تعدیل ۰٫۰ درصدی سود

سال مالی۱۳۹۴/۰۹/۳۰  پیش بینی سود۶۳۴ ریال  تعدیل۰٫۰ درصد-----------

قمرو: تعدیل ۱٫۲ درصدی سودو تحقق -۷٫۹ درصدی سود در عملکرد۳ ماهه

سال مالی۱۳۹۴/۰۴/۳۱  دوره۳ ماهه  پیش بینی سود۶۹۳ ریال  تعدیل۱٫۲ درصد  مقدار تحقق: -۵۵ ریال  درصد تحقق: -۷٫۹ درصد--------------

سیلام: تعدیل ۰٫۰ درصدی سودو تحقق ۵۹٫۹ درصدی سود در عملکرد۹ ماهه

سال مالی۱۳۹۳/۱۰/۳۰  دوره۹ ماهه  پیش بینی سود۱۷۲۲ ریال  تعدیل۰٫۰ درصد  مقدار تحقق۱۰۳۲ ریال  درصد تحقق۵۹٫۹ درصد-------------

سیلام: تعدیل ۰٫۲ درصدی سودو تحقق ۵۸٫۷ درصدی سود در عملکرد۹ ماهه

سال مالی۱۳۹۳/۱۰/۳۰  دوره۹ ماهه  پیش بینی سود۱۷۱۰ ریال  تعدیل۰٫۲ درصد  مقدار تحقق۱۰۰۴ ریال  درصد تحقق۵۸٫۷ درصد------------

ثمسکن: تعدیل ۰٫۰ درصدی سود

سال مالی۱۳۹۴/۰۹/۳۰  پیش بینی سود۵۲۲ ریال  تعدیل۰٫۰ درصد----------

فولاد: تعدیل ۰٫۲ درصدی سودو تحقق ۵۸٫۹ درصدی سود در عملکرد۶ ماهه

سال مالی۱۳۹۳/۱۲/۲۹  دوره۶ ماهه  پیش بینی سود۵۰۸ ریال  تعدیل۰٫۲ درصد  مقدار تحقق۲۹۹ ریال  درصد تحقق۵۸٫۹ درصد----------------

ثاباد: تعدیل ۰٫۰ درصدی سودو تحقق ۶۰٫۴ درصدی سود در عملکرد۶ ماهه

سال مالی۱۳۹۳/۱۲/۲۹  دوره۶ ماهه  پیش بینی سود۲۳۵ ریال  تعدیل۰٫۰ درصد  مقدار تحقق۱۴۲ ریال  درصد تحقق۶۰٫۴ درصد---------------

دتماد: تعدیل ۰٫۰ درصدی سودو تحقق ۴۲٫۷ درصدی سود در عملکرد۶ ماهه

سال مالی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

دوره: ۶ ماهه

پیش بینی سود: ۳۷۵۱ ریال

تعدیل: ۰٫۰ درصد

مقدار تحقق: ۱۶۰۲ ریال

درصد تحقق: ۴۲٫۷ درصد