شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران طی دوره سه ماهه نخست امسال معادل 96 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت.
گزارش سه ماهه وساخت

گزارش سه ماهه وساخت

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران طی دوره سه ماهه نخست امسال معادل 96 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران طی دوره سه ماهه نخست امسال معادل 96 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران پیش بینی سود هر سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 94 را در نخستین پیش بینی مبلغ 255 ریال، در بهمن ماه امسال مبلغ 152 ریال اعلام کرده است که شرکت دلیل این کاهش را تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم بانک اقتصاد نوین اعلام کرده است و طی دوره سه ماهه نخست امسال معادل 96 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت. 

این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی برای سال مالی 94 را در شهریور ماه 93 (حسابرسی شده) مبلغ 721 ریال، در دیماه 93، مبلغ 696 ریال و در (حسابرسی شده)، مبلغ 500 ریال اعلام کرده است

"وساخت" پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی را برای سال مالی 93 را در مرداد ماه 92، مبلغ 163 ریال، در شهریور ماه (حسابرسی شده) مبلغ 162 ریال، در دیماه مبلغ 269 ریال و در شهریور ماه 93 مبلغ 506 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی نشده و شده مبلغ 515 ریال محقق شده است.

این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی 93 را در مرداد ماه امسال مبلغ 732 ریال و در شهریور ماه 92 (حسابرسی شده)، مبلغ 730 ریال، در اردیبهشت ماه 93، مبلغ 856 ریال، و در شهریور ماه مبلغ 1051 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی نشده و شده مبلغ 993 ریال محقق شده است.